Na temelju članka 18. stavka 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN broj 13/22), članka 23. točka 6. i članka 39. točka 2. Statuta Turističke zajednice grada Virovitice te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Virovitice o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice na mandatno razdoblje od 4 godine od 09.03.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Virovitice raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/ice
Turističke zajednice grada Virovitice na mandatno razdoblje od 4 godine

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. znanje jednog stranog jezika
4. znanje rada na osobnom računalu

II. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka I. ovog natječaja, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Virovitice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

III. Osim uvjeta iz stavka I. ovog natječaja, kandidat za direktora mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19, 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon).

IV. Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona.
Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Kandidat za direktora/icu koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona. U protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

V. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za direktora/icu“ isključivo preporučenom poštom na adresu Turistička zajednica grada Virovitice, Trg bana Josipa Jelačića 23, 33000 Virovitica.
Rok za dostavu prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Virovitice (www.tz-virovitica.hr).

Prijava na natječaj mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata.

VI. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
2. dokaz o traženom radnom iskustvu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova u odgovarajućoj stručnoj spremi te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova. Dokaz o radnom iskustvu stečen u inozemstvu mora biti preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača.
3. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Virovitice izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica
4. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika uvjerenja, svjedodžbe, certifikata ili drugog odgovarajućeg dokumenta ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika)
5. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja, svjedodžbe, certifikata ili drugog odgovarajućeg dokumenta ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)
6. dokaz da kandidatu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje (ne starije od 3 mjeseca)
7. preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ga ima)
8. životopis, vlastoručno potpisan
9. presliku osobne iskaznice ili domovnice

Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici. Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata će se zatražiti dostava ili predočenje dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

VII. Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u javnom natječaju i dostavljena je u propisanom roku. Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao ni prijave koje se dostave izvan roka ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

VIII. Povjerenstvo imenovano od strane Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Virovitice će prikupiti ponude, obaviti administrativnu provjeru, utvrditi ispunjavaju li kandidati uvjete natječaja, provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja te uputiti listu kandidata Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Virovitice.
Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Virovitice na sjednici donosi odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora turističke zajednice na mandat od četiri godine.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Virovitice.

IX. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Virovitice zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Turističko vijeće
Turističke zajednice grada Virovitice

Virovitica, 10. ožujka 2022. godine

Natječaj