Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“ broj NN 93/14) i članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12), a sukladno članku 49., točka 4., stavak 7. Statuta Turističke zajednice grada Virovitice, dana 19. studenog 2015. godine, direktorica Turističkog ureda objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

1. Administrator u Turističkom uredu

Uvjeti:
• da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
• da poznaje jedan svjetski jezik
• da poznaje rad na osobnom računalu
• da posjeduje organizatorske sposobnosti

Uvjete za prijavu na ovaj poziv ostvaruju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje imaju do godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju tražene uvjete dužni/e su uz prijavu dostaviti:

• životopis,
• presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
• dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
• potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana – original

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije zaključivanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Popis prijavljenih kandidata/kinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji/e ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na intervju, o čemu će biti obaviješteni mailom.

Ukoliko se pozvani kandidat/kinja ne odazove na intervju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Kandidati/kinje će o rezultatima biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava na javni poziv.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Turističke zajednice grada Virovitice, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i trošak prijevoza, koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Turistička zajednica grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica, s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje“.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Turističke zajednice grada Virovitice.