Na temelju članka 49. Statuta Turističke zajednice grada Virovitice te članka 39. Statuta Grada Virovitice i Odluke o povjeravanju organizacije Dana grada Turističkoj zajednici grada Virovitice, objavljenoj u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“ br.7/14, Turistička zajednica grada Virovitice (u daljnjem tekstu – ORGANIZATOR) dana 22. srpnja 2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za zakup drvenih turističkih kućica

1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup tri drvene turističke kućice ukupne površine 6m2 po kućici, koje se nalaze uz istočni obod Gradskog parka na Trgu bana Josipa Jelačića bb.

2. Kućice se daju u zakup na period od jednog mjeseca (6. kolovoz – 6. rujan 2015. godine) za prigodnu prodaju u vrijeme održavanja manifestacije Ljeto u gradu, a posebno u svrhu promidžbe turizma za vrijeme proslave Dana grada Virovitice – Rokovo 2015.

3. Pravo natjecanja imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti.

4. Početni iznos zakupnine za svaku od kućica iznosi 300,00kn mjesečno. Priključak struje je osiguran.

5. Uvjeti javnog poziva:

– Dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti
– Dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Virovitici
– Turistička ponuda

6. Ponuda mora sadržavati:

– Prijavnicu za javni poziv sa svim popunjenim podacima i ponuđenim zakupninama za jednu ili više kućica (Prijavnicu možete skinuti ovdje ili ju podignuti u Turističkom uredu svakim radnim danom od 7-15h)
– Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, Izvadak iz Obrtnog registra ili drugi odgovarajući dokaz
– Potvrdu Službe za financije Grada Virovitice o nepostojanju dugovanja prema Gradu Virovitici
– Fotografije proizvoda Ponuditelja koji prikazuju turističku ponudu grada Virovitice (proizvodi sa motivima Virovitice, domaći proizvodi po kojima je Virovitica ili Virovitičko-podravska županija poznata ili proizvodi koji su upakirani i mogu se prodavati kao suveniri)

7. Ponuditelj koji ispunjava sve uvjete poziva navedene u Prijavnici i koji ponudi najveću cijenu dobiva pravo na zakup kućice. Ponuditelj može u jednoj ponudi ponuditi cijenu zakupnine za jednu ili više kućica. U slučaju da ne dobije željenu kućicu i dalje mu se razmatraju ponude za ostale kućice.

U slučaju da dva ili više Ponuditelja za jednu kućicu ponude isti iznos zakupnine, Ponuditelji mogu pristupiti licitaciji. Izabrani ponuditelj može zakupiti samo jednu kućicu.

8. Ponude se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Turistička zajednica grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom «Za javni poziv – zakup turističke kućice–NE OTVARATI«

9. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave javnog poziva.

10. Javno otvaranje ponuda izvršit će se u petak 31. srpnja 2015. godine u 10:00h u prostorijama Organizatora. Ponuditelji su pozvani prisustvovati javnom otvaranju ponuda.

11. Izabrani Ponuditelji će biti obaviješteni osobno ili telefonski o rezultatima javnog poziva 31. srpnja 2015. godine do 13:00h te se isti dan pozivaju na sklapanje Ugovora o zakupu.

12. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje mjesečnog zakupa odmah po potpisu Ugovora o zakupu. Isto tako, dužan je kućicu osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa, a najkasnije do 8. rujna 2015.

13. Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti na lokacijama iz ovog javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti u prostoru zakupa.

14. Sve informacije mogu se dobiti u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 1 ili na telefon 033/721-241.