Povijesne atrakcije

[:hr]Palača Pejačević

palača-600pxSagrađena je u drugoj polovici 18 stoljeća. Impozantan je primjerak barokne svjetovne arhitekture, i registrirani spomenik nulte kategorije, te predstavlja jedno od najstarijih virovitičkih kulturnih dobara na području graditeljstva. Obnovljena je 2014. godine i u njoj su smješteni prostori Gradske uprave i nekoliko gradskih tvrtki.

  Dvorac Pejačević

dvorac-600pxGradnja turističkog bisera Slavonije, trajala je četiri godine (1800. – 1804.). Dvorac Pejačević sagrađen je na mjestu porušenog srednjovjekovnog burga, a podignuo ga je grof Antun Pejačević. Odlikuje se barokno – klasicističkim stilskim karakteristikama, a okružen je skladnim parkom. Sve je počelo 1750. godine, kada je virovitički posjed, darovnicom Marije Terezije, naslijedio Grof Josip Pejačević. Njegov sin Antun I. dao je na temeljima srednjovjekovnog burga sagraditi barokno – klasicistički dvorac oko kojeg se grad dalje razvijao i širio (izgradnja je povjerena bečkom arhitektu Rothu). Gradnju je dovršio Antun II. Pejačević. U sklopu izgradnje učinjeno je i parkovno uređenje okoliša dvorca. Antun III. Pejačević (sin Antuna II.) prodao je dvorac i imanje 1841. godine njemačkoj kneževskoj obitelji Schaumburg – Lippe. Oni nastavljaju s uređenjem perivoja u već postavljenim granicama. U njihovom je vlasništvu bio sedamdeset godina i za to vrijeme imanje je bilo znatno uvećano. Godine 1911. novi vlasnik postaje Ivan grof Drašković. Virovitička općina 1930. godine za svoje potrebe kupuje dvorac s parkom, koji i danas dominira središtem grada.

Franjevački samostan i crkva Sv. Roka

svrok-600pxVirovitička je crkva uz crkve u Čakovcu i Kloštru Ivaniću poseban izraz franjevačkog baroka iz 18. stoljeća. Po oslobođenju Virovitice od Turske vladavine, zagrebački biskup Martin Borković predao je franjevcima provincije sv. Ladislava na upravu virovitičku župu. Franjevci su, nastanivši se u gradu, podigli drveni samostan i sazidali crkvu sv. Roka. Izgradnja Crkve sv. Roka započela je 1746. i trajala je do 1752. godine. Stravični potres koji je pogodio Viroviticu 1757. godine, teško ju je oštetio. Unutrašnjost crkve ubraja se među najistaknutije barokne cjeline u Hrvatskoj. Uz glavni oltar sv. Roka, krasi je još osam sporednih oltara, propovjedaonica, faldistorij i sakristija. Oltarne slike, pozlate kipova kao i stolarske radove, izvodila su franjevačka braća rezbari i kipari: Luka Auleidner, Gerard Lohenbauer, Damjan Pitner i Timotej Schwab. Crkva sv. Roka danas je često i kulturno središte Virovitice jer se u njoj održavaju mnogobrojni koncerti.

fina-vtcZgrada prve hrvatske štedionice, spomenik iz 19.stoljeća, izgrađena je prema bečkim graditeljskim standardima sa detaljima koji svjedoče o Virovitici kao trgovačkom centru onoga doba. Trgovina je upravo ono po čemu je Virovitica poznata kroz povijest jer je bila mjesto sajamskog trgovanja, čemu i svjedoči kip Merkura, rimskog boga trgovine, na zgradi „Fine“ koja je danas smještena upravo u toj gradi.

 gimnazija-pp-vtcStoljetna zgrada gimnazije jedno je od najljepših zgrada u gradu, a njezini učenici, kako bivši tako i sadašnji, prenose glas o njoj i svjedoče o trajnosti pravih vrijednosti. Od samih početaka ova obrazovna ustanova od samih početaka postala je simbol znanja i napretka a njezini učenici postižu zapažene rezultate i postaju poznati diljem zemlje. 1968. godine škola dobiva ime „Gimnazija Petar Preradović“, po pjesniku koji je rođen u Grabrovnici, tridesetak kilometara od Virovitice. Danas ova gimnazija izvodi programe opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije u 16 razrednih odjela. Uspješni učenici ove gimnazije koji nakon obrazovanja ostvaruju zavidne znanstvene, umjetničke i poslovne karijere najbolji su primjer kako je upravo ova zgrada rasadište znanja, kulture.

[:en]Pejačević Palace

palača-600pxBuilt in second half of the 18th century. It is a remarkable example of the baroque architecture and a registered monument of the zero category. It represents one of the oldest cultural buildings in Virovitica. It was reconstructed in 2014. and is the new address of the City Administration.

Pejačević Castle  

dvorac-600pxThe construction of the tourist pearl of Slavonia, lasted four years (1800-1804). Pejačević Castle was built on the site of the demolished medieval burg by the count Antun Pejačević. It is characterized by baroque – classicist style, and is surrounded by a harmonious park. It all began in 1750, when the Virovitica estate, by Maria Therese’s deed of gift was bought by Josip Pejačević. His son Antun I built a baroque – classicist castle on the foundation of the medieval burg around which the town further expanded (the construction was entrusted to the Viennese architect Roth). The construction was completed by Antun II Pejačević. As a part of the constructionthey did the park landscaping as well. Antun III Pejačević (son of Antun II) sold the castle and estate in 1841 to a German princely family Schaumburg – Lippe. They continued with the arrangement of the park. They owned the castle for 70 years and in that time the estate has been significantly increased. In 1911 the new owner of the catle was Count Ivan Draskovic. Virovitica municipality bought the castle in 1930 and is the current owner of the estate.

Franciscan Monastery and the Church of St. Rocco

svrok-600pxWith churches in Čakovec and Kloštar Ivanić, the Church of Saint Rocco represents a uniqueexpression of Franciscan baroque of the 18th century. After liberation of Vrovitica from the Turkish reign, Zagreb bishop Martin Borković handed Virovitica parish to the Franciscan province of St. Ladislav. Franciscans settled in the town and built a monastery and the Church of Saint Rocco. Construction of the church began in 1746 and lasted untill 1752. It was heavily damaged in 1757 by a horrific earthquake. The church interior is among the most prominent baroque interiors in Croatia. In addition to the main alter there are eight side altars and a pulpit. Altairpieces and carpentry work was done by Franciscan carvers and sculptors: Luka Auleidner, Gerard Lohenbauer, Damjan Pitner and Timothy Schwab. The Church of Saint Rocco is also a cultural spot in Virovitica as it hosts many concerts.

fina-vtcThe Building of the first Croatian Savings Bank, a monument of the 19th century, was built according to the Viennese building standards with details proving Virovitica as the market centre of the time. Virovitica was known through history as a place of trade and fairs. Statue of Mercury, the Roman god of commerce, is located at this very building and is also the address of the FINA office today.

 Century-old gymnasium is one of the most beautiful buildings in the city. From the very beginning, this educational institution has become a symbol of knowledge and progress of Virovitica.gimnazija-pp-vtcIn 1968 the school was named “Petar Preradović Gymnasium“, after the poet who was born in Grabrovnica, thirty kilometers from Virovitica. Today, gymnasium holds programs of general, linguistic and natural science orientation.

[:]